Цөөн үгээр

- “ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД” мэргэжилт сонголт өдөрлөг зохион байгууллаа - Нутгийн Удирдлагын Холбооны сургагч багш Орхон суманд ажиллалаа - “Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний өдөр” боллоо
Соёлын төвийн танилцуулга

2 жилийн өмнө 235

Тус сумын сî¸ëûí òºâèéí íü анх 1952 îíä Îðõîí ÑÀÀ-í “ÓËÀÀÍ ÁÓËÀÍ” íýðòýé áàéãóóëàãäàí 1960 îíä îäîîãèéí Ñî¸ëûí òºâèéí áàðèëãà àøèãëàëòàíä îðñíîîð “Àæèë÷íû êëóá” õýìýýí íýðëýæ ýðõëýã÷, êèíî ìåõàíèê÷, ¿éë÷ëýã÷ ãýñýí 3 îðîí òîîòîéãîîð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ èðñýí ò¿¿õòýé. 196...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ