Цөөн үгээр

- АВТО ЗАМЫН ЦАС ЦЭВЭРЛЭХ ТЭРЭГТЭЙ БОЛЛОО. - Сумын хэмжээнд мод тарих өдөр зохион байгуулагдлаа. - 2017 оны 10 сарын 12-13 өдрүүдэд Сэлэнгэ аймагтзохион байгуулагдсан "Ногоочдын зөвлөгөөн-2017" Сэлэнгийн ногоон өдрүүд үзэсгэлэн худалдаанд Орхон сумын иргэд амжилттай оролцлоо.
Соёлын төвийн танилцуулга

11 сарын өмнө 143

Тус сумын сî¸ëûí òºâèéí íü анх 1952 îíä Îðõîí ÑÀÀ-í “ÓËÀÀÍ ÁÓËÀÍ” íýðòýé áàéãóóëàãäàí 1960 îíä îäîîãèéí Ñî¸ëûí òºâèéí áàðèëãà àøèãëàëòàíä îðñíîîð “Àæèë÷íû êëóá” õýìýýí íýðëýæ ýðõëýã÷, êèíî ìåõàíèê÷, ¿éë÷ëýã÷ ãýñýí 3 îðîí òîîòîéãîîð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ èðñýí ò¿¿õòýé. 196...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ