Цөөн үгээр

- "Олон улсын залуучуудын өдөр"-ийн арга хэмжээ - "Олон улсын залуучуудын өдөр"-ийн арга хэмжээ - "Олон улсын залуучуудын өдөр"-ийн арга хэмжээ
Соёлын төвийн танилцуулга

3 жилийн өмнө 413

Тус сумын сî¸ëûí òºâèéí íü анх 1952 îíä Îðõîí ÑÀÀ-í “ÓËÀÀÍ ÁÓËÀÍ” íýðòýé áàéãóóëàãäàí 1960 îíä îäîîãèéí Ñî¸ëûí òºâèéí áàðèëãà àøèãëàëòàíä îðñíîîð “Àæèë÷íû êëóá” õýìýýí íýðëýæ ýðõëýã÷, êèíî ìåõàíèê÷, ¿éë÷ëýã÷ ãýñýí 3 îðîí òîîòîéãîîð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ èðñýí ò¿¿õòýé. 196...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ