Цөөн үгээр

- Иргэдийн анхааралд - 2023 оны "Хадлангийн газар хуваарилалт" - Онцлох мэдээлэл

2017 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Нийтэлсэн: 7 жилийн өмнө Үзсэн: 1482

2016 оны 12-р сарын 19-ний өдөр                      Дугаар16

 

ОРХОН СУМЫН 2017 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2, аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ний өдрийн 16 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Сумын 2017 оны төсөвт  төвлөрүүлэх орлогын нэр төрөл, хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

д/д

Байгууллага, орлогын нэр төрөл

ДҮН /мянган төгрөг/

1.1.

Сумын төсвийн татварын орлого 

32810,0

1.1.1.

Үйл ажиллагааны орлого

20000,0

1.1.2.

Хөрөнгө борлуулсны орлого

1000,0

1.1.3.

бууны албан татвар

1230,0

1.1.4.

улсын тэмдэгтийн хураамж

7000,0

1.1.5

түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

100,0

1.1.6.

ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр

480,0

1.1.7.

байгалийн ургамал ашигласны төлбөр

3000,0

1.2.

Сумын төсвийн татварын бус орлого 

13000,0

1.2.1.

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон борлуулсны орлого, хүү, торгуулийн орлого

5000,0

1.2.2.

хууль тогтоомжийн дагуу сум, дүүргийн төсөвт орох бусад орлого

8000,0

1.3

Тусламжийн орлого

1180175,8

 

1.3.1

Аймгийн төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг

210088,3

 

1.3.2

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлэг

       30610,7

 

1.3.3

Аймгаас олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг

939476,8

 

Нийт дүн

1225858,0

Хоёр. Сумын 2017 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг хавсралтаар баталсугай:

д/д

ТЕЗ, түүний харьяа байгууллага

ДҮН /мянган төгрөг

/мянган төгрөг/

2.1.

Засаг дарга

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

  Соёлын төв

Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого

1000,0

1000,0

       

Гурав. Сумын 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:

д/д

Төсвийн захирагч

ДҮН /мянган төгрөг/

3.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

       Урсгал зардал

33400,8

3.1.1.

Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга

     Урсгал зардал

33400,8

3.2.

  Засаг дарга

       Урсгал зардал

223497,5

3.2.1.

Засаг даргын тамгын газар

       Урсгал зардал

195566,0

3.2.2.

Багийн Засаг дарга

       Урсгал зардал

20931,5

3.2.3.

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

       Урсгал зардал

7000,0

Дөрөв. Сумын төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг 256898,3 мянган төгрөгөөр баталсугай.

 Тав.Сумын төсвөөс 2017оны төсвийн жилд төсвийн шууд захирагчдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

Д/д

Байгууллагын  нэр

СӨБ

ЕБС

Соёлын төв

ЭМТ

Нийт дүн

1

ДҮН

183039,7

446027,4

77528,6

233881,1

940476,8

Зургаа. Сумын 2017 оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг дор дурдсанаар баталсугай:

  1. Сумын татварын болон татварын бус орлого 45810,0 мянган төгрөг;
  2. Сумын төсөвт аймгийн төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 210088,3 мянган төгрөг;
  3. Байгууллагуудын өөрийн орлого 2000,0 мянган төгрөг
  4. Сумын төсөвт аймгийн төсвөөс шилжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлэг 939476,8 мянган төгрөг.
  5. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх орлогын шилжүүлэг 30610,7 мянган төгрөг

Долоо. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2017 оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

ДАРГА   Х.МӨНХЗУЛ